Mahalakshmi Stotram: మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం, మహాలక్ష్మీ అష్టకం

Mahalakshmi Stotram: మహాలక్ష్మీ స్తోత్రాన్ని చదివితే అంతా శుభమే జరుగుతుంది. లక్ష్మీదేవి ఆశిస్సులు ఉంటే.. ధనం, సంపద, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తుంది. ప్రతీ రోజు ఉదయాన్నే స్నానం చేసిన తరువాత ఈ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రాన్ని భక్తితో శ్రధ్దగా జపించండి, లక్ష్మీదేవి ఆశిస్సులు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి.

మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం

మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం

జయ పద్మ విశాలాక్షి జయత్వం శ్రీపతిప్రియే /
జయ మాత ర్మహలక్ష్మి సంసారార్ణవ తారిణీ //

మహాలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ /
హరిప్రియే నమస్తుభ్యం దయానిధే //

పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే /
సర్వభూత హితార్థాయ వసువృష్టిం సదాకురు //

జగన్నాత ర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే /
దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోస్తుతే //

నమః క్షీరార్ణవసుతే నమ స్తైలోక్యధారిణీ /
వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతమ్ //

రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే /
దరిద్రం త్రామిహం లక్ష్మీ కృపాం కురు మయోపరి //

సమస్త్రైలోక్య జననీ నమ స్తుభ్యం జగద్దితే /
అర్తిహంత్రి నమ స్తుభ్యం సమృద్దిం కురు మే సదా //

అబ్జవాసే నమ స్తుభ్యం చపలాయై నమో నమః /
చంచలాయై నమ స్తుభ్యం లలితాయై నమో నమః //

నమః ప్రద్యుమ్న జననీ మాతస్తుభ్యం నమో నమః /
పరిపాలయ మాం మాతః మాం తుభ్యం శరణాగతమ్ //

శరణ్యే త్వాం ప్రసన్నో 2 స్మి కమలే కమలాలయే /
త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణ పరాయణే //

పాండిత్యం శోభతే నైవ నశోభంతి గుణా కరే /
శీలత్వం నైవ శోభతే మహాలక్ష్మీ త్వయా వినా //

తావ ద్విరాజతే రూపం తావ చ్చీలం విరాజతే /
తావద్గుణా నరణాం చ యావ ల్లక్ష్మీః ప్రసీదతి //

లక్ష్మిత్వయాలంకృత మానవా యే /
పాపై ర్విముక్తా నృపలోక మాన్యాః //

గుణై ర్విహీనా గుణినో భవంతి /
దుశ్శీలనః శీలవతాం పఠిష్టః //

లక్ష్మీ ర్భూషయతే రూపం లక్ష్మీ ర్భూషయతే కులమ్ /
లక్ష్మీ ర్భూషయతే విద్యాం సర్వా లక్ష్మీ ర్విశిష్యతే //

లక్ష్మీ త్వద్గుణ కీర్తనేన కమలా భూర్గ్యాత్యలం జిహ్మాతాం /
రుద్రాద్యా రవిచంద్ర దేవపతయా వక్తుంచ నైవ క్ష్మాః /
అస్మాభి స్తవ రూప లక్షణ గుణాన్వక్తుం కథం శకృతే /
మాత ర్మాం పరిపాహి విశ్వజననీ కృత్వా మహేష్టం ధ్రువమ్ //

దీనార్తి భీతం భ్వతాప పీడితాం ధనై ర్విహీనం తవ పార్శ్వ మాగతమ్ /
కృపానిధిత్వా న్మను లక్Sమి నత్వరం ధనప్రదానాద్దననాయకం కురు //

మాం విలోక్య జననీ హరిప్రియే నిర్దనం తవ సమీప మాగతమ్ /
దేహి మే ఝుడతి లక్ష్మీ కరాంబుజం వస్త్ర కాంచన వరాన్న మద్బుతమ్ //

త్వమేవ జననీ లక్ష్మీ పితా లక్ష్మీ త్వమేవ చ /
భ్రాతా త్వం చ సభా లక్ష్మీ విద్యా లక్ష్మీ త్వమేవచ //

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి త్రాహి త్రాహి సురేశ్వరి /
త్రాహి త్రాహి జగన్మాతః దారిద్ర్యా త్యాపి వేగతః //

నమస్తుభ్యం జగద్దాత్రి నమ స్తుభ్యం నమో నమః /
ధర్మాధారే నమ స్తుభ్యం నమ సాంపత్తి దాయినీ //

దారిద్ర్యార్ణవ మగ్నో – హం నిమగ్నో -హం రసాతలే /
మజ్జంతం మాం కరే ధృత్వా తూద్దర త్వం రమే ద్రుతమ్ //

కిం లక్ష్మి బహునోక్తేన జల్పితేన పునః పునః /
అనన్యే శరణం నాస్తి సత్యం సత్యం హరిప్రియే //

ఏత చ్చ్రుత్వాగస్థ్యైవాక్యం హృష్యమాణా హరిప్రియా /
ఉవా చ మధురాం వాణీం తుష్టాహం తవ సర్వదా //

య త్త్వ యోక్త మిదం స్తోత్రం యః పఠిష్యతి మానవః /
శృణోతి చ మహాభాగః తస్యాహం పశవర్తినీ //

నిత్యం పఠతి యో భక్త్యా త్వలక్ష్మీ స్తస్య నశ్యతి /
ఋణం చ నశ్యతే తీవ్రం వియోగం నైవ పశ్యతి //

యః పఠే త్ప్రాత రుత్థాయ శ్రద్దా భక్తి సమన్వితః /
గృహే త్స్య సదా తుష్టా నిత్యం శ్రీః పతినా సహ //

పుత్త్రవాన్ గుణవాన్ శ్రేష్ఠో భోగభక్తా చ మానవః /
ఇదం స్తోత్రం మహా పుణ్యం లక్ష్మ్యాగస్థ్య ప్రకీర్తితమ్ /

విష్ణు ప్రసాద జననం చతుర్వర్గ ఫలప్రదమ్ //

రాజద్వారే జయశ్చైవ శత్రో పరాజయః /
భూత ప్రేత పిశాచినాం వ్యాఘ్రాణాం న భయం తథా //

న శస్త్రానల తోయౌఘా ద్బయం తస్య ప్రజాయతే /
దుర్వృత్తానాం చ పాపానం బహు హానికరం పరమ్ //

మందురా కరిశలాసు గవాం గోష్ఠే సమాహితః /
పఠే త్తద్దోష శాంత్యర్థం మహా పాతక నాశనమ్ //

సర్వ సౌఖ్యకరం నౄణా మాయు రారోగ్యదం తథా /
అగస్త్య మునిన ప్రోక్తం ప్రజానాం హిత కామ్యయా //

ఇవి కూడా చూడండి:

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

తాజా వార్తలు