Dwadasha Jyothirlinga Stotram: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

Dwadasha Jyothirlinga Stotram: పరమశివుడి ఆశీర్వాదం ఉంటే సకల ఐశర్వాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆ మహదేవుడుు ఈ భూమండలంపై 12 ప్రదేశాల్లో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగంగా భక్తులకు ప్రతీరోజు దర్శనం ఇస్తున్నాడు. ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలకు శాస్త్రాల్లో, పురాణాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది.

ద్వాదశ-జ్యోతిర్లింగ-స్తోత్రం
Pic credit: shrimathuraji.com

లింగ రూపంలో ఉన్న పరపశివుడు ఈ పన్నెండు తీర్థ ప్రదేశాల్లో రోజూ భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చి, ఆశీస్సులు ప్రసాదించి, కోరికలు నెరవేేరుస్తున్నాడు.

రామేశ్వరం, శ్రీశైలం, భీమా శంకరం, ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం, త్రయంబకేశ్వర లింగం, సోమనాథ్, నాగేశ్వర లింగం, ఓంకారక్షేత్రం, మహాకాళ లింగం-ఉజ్జయిని, వైద్యనాథ జ్యోతిర్లింగం – చితా భూమి, వారణాశి, కేదార్ నాథ్ ఆలయం.

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |
భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౧ ||

శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ || ౨ ||

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ || ౩ ||

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతం ఓంకారమీశం శివమేకమీడే || ౪ ||

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి || ౫ ||

యామ్యే సదంగే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః |
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే || ౭ ||

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే || ౮ ||

శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి || ౯ ||

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి || ౧౦ ||

సానందమానందవనే వసంతం ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ |
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ |
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే || ౧౨ ||

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ||

ఇతి శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

ఇవి కూడా చూడండి:

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

తాజా వార్తలు